Chào mừng đến liên minh Chất gà :))

gà gà gà gà gà gà gà  gà gà gà gà gà gà gà gà gà :))))

đợt 2 Chất vẫn gà :))

Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà Chất gà là Chất gà  hahaha :)))